Spot remover                                                        

Scroll naar beneden voor Nederlands       Desplácese hacia abajo para español
Remove skin imperfections with coagulation
 
Do you have skin imperfections that you would like to have removed? We can treat this well by means of coagulation, also known as thermolysis.
Coagulation is a treatment method in which a small skin problem is purposefully heated by means of a hair-fine needle that is inserted into/onto the skin condition. After this, the skin condition turns into a scab and falls off within a few days. This method is very safe. Surgical interventions are no longer necessary thanks to this method, so that the formation of scars is prevented. Often 1 treatment is enough.
 
Which indications can be treated:
 
Barley grains (milia)
Milia are very small, harmless white round bumps on the face, often around the eyes. The cause is not clear. There may be a blockage of sebaceous gland output ducts in the epidermis.
 
Steel warts (fibromas)
Fibromas are common skin tags, often located in the neck or under the armpits and sometimes in the groin or on the eyelid. Usually they are soft to the touch and slightly petiolate, sometimes pigmented.
 
Age warts
These are common non-viral warts that have a cauliflower-like texture. They come in many different varieties from light brown to very dark brown. A seborrheic wart usually develops in adulthood and usually from the age of 50.
 
Sebaceous gland hyperplasia (enlarged sebaceous gland)
Sebaceous gland hyperplasia literally means a visible enlargement of the sebaceous glands in the skin. This completely harmless skin condition is quite common in aging skin, where sun exposure undoubtedly plays an important role. That is why we see the skin abnormality mainly in the face. We see several small, yellow, somewhat lobed bumps.
 
Syringomas (bumps around the eyes)
Syringomas are small, benign bumps that originate from the sweat glands. The vast majority of syringomas are found on the lower eyelids.
 
Xanthelasma (cholesterol deposits around the eyes)
Xanthelasma are yellowish, oval patches, usually located around the eyes. They are localized fat bumps that are sometimes seen in people with high cholesterol.
 
Dermal Nevi (benign moles)
These are thickened connective tissue bumps that can be slightly light brown in color. Sometimes a hair grows out. They are also often referred to as pimples or witch's pimple and are often located on the face on the upper lip, chin or nose.
 
Couperose
Couperose can also appear on your cheeks, nose, forehead and chin. With rosacea, wide blood vessels lie close to the surface of your skin. As a result, the skin always has a red color. Couperose is caused by the superficial blood vessels in your skin becoming weaker and wider. The cause of this is not known, but there are a number of different things that can contribute to the development of couperose: heredity, UV light, skin type: people with lighter skin types are more likely to have rosacea, fluctuating temperature
 
Blood vesicles
Blood vesicles are small red vesicles. They can appear anywhere on the body. But most often they occur on the décolleté, face, back and abdomen. They can grow from 1 to 5 millimeters in size and are easy to remove.
 
Aftercare
 • Avoid direct sunlight for 2 weeks.
 • Keep as dry as possible for 48 hours, then wash with lukewarm water without soap over the treated areas. This due to pigment abnormalities. If you do go outside, make sure you apply a sunblock or at least factor50.
 • The skin is red and possibly swollen. The first hours after the treatment you should spare the skin as much as possible. Cooling is allowed and application of aloe vera gel is allowed to prevent any burning sensation that may occur.
 • Avoid getting the treated area wet for 5 days.
 • Do not touch the treated area with your hands.
 • After the scab has fallen off, apply at least SPF 50.
 • Do not use foundation, powder is allowed.
 • During the first week after the treatment, do not exercise, go to a swimming pool, whirlpool or sauna.
 • If scabs develop, never scratch: they will heal on their own.
 
Contra indications:
 • Melanomas (always see your GP)
 • Pacemaker
 • Heart rhythm disorders
 • Blood disease
 • Blood thinners
 • A fever
 • Epilepsy
 • Chemotherapy
 • Pregnancy
 • Diabetes mellitus
 • Herpes infection
If you have any questions or doubts, feel free to contact us.
 
Appointments can no longer be canceled or changed within 24 hours

 

Huidoneffenheden verwijderen met coagulatie

​Heeft u huidoneffenheden die u graag verwijderd wil hebben? Wij kunnen dit goed behandelen door middel van coagulatie, ook wel thermolyse genoemd..

Coagulatie is een behandelmethode waarbij een klein huidprobleem doelgericht wordt verhit door middel van een haarfijn naaldje die in/op de huidaandoening wordt gestoken. Hierna veranderd de huidaandoening in een korstje en valt er binnen enkele dagen af. Deze methode is zeer veilig. Chirurgische ingrepen zijn dankzij deze methode niet meer nodig, zodat de vorming van littekens wordt voorkomen. Vaak is 1 behandeling al voldoende.

Welke indicaties kunnen worden behandeld:

​Gerstekorrels (milia)

Milia zijn hele kleine, onschuldige witte ronde bultjes in het gelaat, vaak rondom de ogen. De oorzaak is niet duidelijk. Mogelijk is er een verstopping van talgklier uitvoergangetjes in de opperhuid.

Steelwratjes (fibromen)

Fibromen zijn veel voorkomende steelwratjes, vaak gelokaliseerd in de hals of onder de oksels en soms in de liezen of op het ooglid. Meestal voelen ze zacht aan en zijn ze iets gesteeld, soms gepigmenteerd.

​Ouderdomswratten

Dit zijn veel voorkomende niet-virale wratten die een bloemkoolachtige structuur hebben. Ze zijn in veel verschillende varianten van lichtbruin tot heel donkerbruin. Een ouderdomswrat ontstaat meestal op volwassen leeftijd en meestal vanaf het 50 ste jaar.

Talgklierhyperplasie (vergroot talgklier)

Talgklierhyperplasie betekent letterlijk een zichtbare vergroting van de talgkliertjes in de huid. Deze volkomen onschuldige huidaandoening komt nogal eens voor bij de ouderwordende huid, waarbij zonblootstelling ongetwijfeld een belangrijke rol speelt. Daarom zien we de huidafwijking voornamelijk in het gezicht. We zien meerdere kleine, gele, ietwat gelobde bultjes.

Syringomen (bultjes rond de ogen)

Syringomen zijn kleine, goedaardige bultjes die uitgaan van de zweetkliertjes. Verreweg de meeste syringomen worden aangetroffen op de onderoogleden.

Xanthelasma (cholesterol ophopingen rondom de ogen)

Xanthelasma zijn gelige, ovale plekken, meestal gelokaliseerd rond de ogen. Het zijn plaatselijke vetbultjes die soms worden gezien bij mensen met een te hoog cholesterol.

Dermale Naevi (goedaardige moedervlekken)

Dit zijn verdikte bindweefselbultjes die iets lichtbruin van kleur kunnen zijn. Soms groeit er een haartje uit. Ze worden ook vaak pukkels of heksenpukkel genoemd en bevinden zich vaak in het gezicht op de bovenlip, kin of neus.

Couperose

Couperose kan ook op uw wangen, neus, voorhoofd en kin voorkomen. Bij couperose liggen wijde bloedvaatjes dicht aan de oppervlakte van uw huid. Hierdoor heeft de huid altijd een rode kleur. Couperose ontstaat doordat de oppervlakkige bloedvaatjes in uw huid slapper en wijder worden. De oorzaak hiervan is niet bekend, wel zijn er een aantal verschillende zaken die kunnen bijdragen aan het ontstaan van couperose: erfelijkheid, UV-licht, huidtype: mensen met lichtere huidtypen hebben meer kans te hebben op couperose, wisselende temperatuur

Bloedblaasjes

Bloedblaasjes zijn kleine rode blaasjes. Ze kunnen overal op het lichaam voorkomen. Maar meestal komen ze voor op het decolleté, gezicht, rug en buik. Ze kunnen 1 tot 5 millimeter groot worden en zijn eenvoudig te verwijderen.

Nazorg

 • Vermijd 2 weken lang direct zonlicht.
 • Gedurende 48 uur zo droog mogelijk te houden, en daarna te wassen met lauwwarm water zonder zeep over de behandelde zones. Dit i.v.m. pigmentenafwijkingen. Ga je wel naar buiten zorg er dan voor dat je een sunblock of minstens factor 30 aanbrengt.
 • De huid is rood en eventueel opgezwollen. De eerste uren na de behandeling dient u de huid zoveel mogelijk te ontzien. Koelen mag en aanbrengen van aloe vera gel is toegestaan om het eventueel voorkomende branderig gevoel tegen te gaan.
 • Zorg ervoor dat de behandelde plaats 5 dagen niet nat wordt.
 • Kom niet met je handen aan de behandelde plaats.
 • Na het afvallen van het korstje insmeren met minstens SPF 30.
 • Gebruik geen foundation, poeder mag wel.
 • Ga de eerste week naar de behandeling niet sporten, naar een zwembad, whirlpool of sauna.
 • Indien er korstjes ontstaan, krab dan nooit: ze genezen vanzelf.

Contra Indicaties

 • Melanomen (ga hiermee altijd naar uw huisarts)
 • Pacemaker
 • Hartritme stoornissen
 • Bloedziekte
 • Bloedverdunners
 • Koorts
 • Epilepsie
 • Chemotherapie
 • Zwangerschap
 • Suikerziekte
 • Herpesinfectie

Neem in geval van vragen of twijfels gerust even contact met ons op.

Afspraken kunnen niet meer geannuleerd of verplaatst worden binnen 24 uur

 

 

Elimina las imperfecciones de la piel con la coagulación.
 
¿Tienes imperfecciones en la piel que te gustaría eliminar? Esto lo podemos tratar bien por medio de la coagulación, también conocida como termólisis.
La coagulación es un método de tratamiento en el que un pequeño problema de la piel se calienta a propósito por medio de una aguja fina como un cabello que se inserta en/sobre la condición de la piel. Después de esto, la condición de la piel se convierte en una costra y se cae en unos pocos días. Este método es muy seguro. Las intervenciones quirúrgicas ya no son necesarias gracias a este método, por lo que se previene la formación de cicatrices. A menudo, 1 tratamiento es suficiente.
 
 
 
Qué indicaciones se pueden tratar:
 
Granos de cebada (milia)
Los milia son protuberancias redondas blancas muy pequeñas e inofensivas en la cara, a menudo alrededor de los ojos. La causa no está clara. Puede haber un bloqueo de los conductos de salida de las glándulas sebáceas en la epidermis.
 
Verrugas de acero (fibromas)
Los fibromas son papilomas cutáneos comunes, a menudo ubicados en el cuello o debajo de las axilas y, a veces, en la ingle o en el párpado. Suelen ser suaves al tacto y ligeramente peciolados, a veces pigmentados.
 
Verrugas de la edad
Estas son verrugas no virales comunes que tienen una textura similar a la de una coliflor. Vienen en muchas variedades diferentes, desde marrón claro hasta marrón muy oscuro. Una verruga seborreica generalmente se desarrolla en la edad adulta y generalmente a partir de los 50 años.
 
 
 
Hiperplasia de las glándulas sebáceas (agrandamiento de las glándulas sebáceas)
La hiperplasia de las glándulas sebáceas literalmente significa un agrandamiento visible de las glándulas sebáceas en la piel. Esta condición de la piel completamente inofensiva es bastante común en la piel envejecida, donde la exposición al sol, sin duda, juega un papel importante. Es por eso que vemos la anormalidad de la piel principalmente en la cara. Vemos varios bultos pequeños, amarillos, algo lobulados.
 
Siringomas (protuberancias alrededor de los ojos)
Los siringomas son pequeños bultos benignos que se originan en las glándulas sudoríparas. La gran mayoría de los siringomas se encuentran en los párpados inferiores.
 
Xantelasma (depósitos de colesterol alrededor de los ojos)
Los xantelasmas son manchas ovales amarillentas, generalmente ubicadas alrededor de los ojos. Son bultos de grasa localizados que a veces se ven en personas con colesterol alto.
 
Nevos dérmicos (lunares benignos)
Estos son bultos de tejido conectivo engrosado que pueden ser de color marrón claro. A veces crece un pelo. También se les suele llamar espinillas o espinilla de bruja y suelen estar situados en la cara, en el labio superior, el mentón o la nariz.
 
Cuperosis
La cuperosis también puede aparecer en las mejillas, la nariz, la frente y el mentón. Con la rosácea, los vasos sanguíneos anchos se encuentran cerca de la superficie de la piel. Como resultado, la piel siempre tiene un color rojo. La cuperosis es causada por los vasos sanguíneos superficiales de la piel que se vuelven más débiles y más anchos. Se desconoce la causa de esto, pero hay una serie de cosas diferentes que pueden contribuir al desarrollo de la cuperosis: herencia, luz ultravioleta, tipo de piel: las personas con tipos de piel más claros son más propensas a tener rosácea, temperatura fluctuante
 
Ampollas de sangre
Las vesículas de sangre son pequeñas vesículas rojas. Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Pero con mayor frecuencia ocurren en el escote, la cara, la espalda y el abdomen. Pueden crecer de 1 a 5 milímetros de tamaño y son fáciles de quitar.
 
 
Cuidado por los convalecientes
 • Evite la luz solar directa durante 2 semanas.
 • Mantener lo más seco posible durante 48 horas, luego lavar con agua tibia sin jabón sobre las áreas tratadas. esto debido a anomalías pigmentarias. Si sales al exterior, asegúrate de aplicarte un bloqueador solar o al menos factor 30.
 • La piel está roja y posiblemente hinchada. Las primeras horas después del tratamiento se debe cuidar la piel tanto como sea posible. Se permite el enfriamiento y se permite la aplicación de gel de aloe vera para evitar cualquier sensación de ardor que se pueda producir.
 • Evite mojar el área tratada durante 5 días.
 • No toque el área tratada con las manos.
 • Trátelo con la crema especial para el cuidado posterior para obtener el mejor resultado.
 • Después de que la costra se haya caído, aplique al menos SPF 30.
 • No use base, se permite el polvo.
 • Durante la primera semana después del tratamiento, no haga ejercicio, vaya a una piscina, jacuzzi o sauna.
 • Si se desarrollan costras, nunca se rasque: sanarán solas.
 
Contraindicaciones
 • Melanomas (siempre consulte a su médico de cabecera)
 • Marcapasos
 • Trastornos del ritmo cardíaco
 • Enfermedad de la sangre
 • Anticoagulantes
 • fiebre
 • Epilepsia
 • Quimioterapia
 • El embarazo
 • Diabetes mellitus
 • Infección por herpes
En caso de preguntas o dudas, no dude en ponerse en contacto con nosotros.