Blog psoriasis

 ENGLISH BELOW / ESPAÑOL ABAJO

 

In mijn beroep ben ik bekend met psoriasis. Sommige mensen vinden het vervelend of schamen zich ervoor en maken daarom geen afspraak. Daar is geen enkele reden voor. Kom gewoon en geniet van een van mijn behandelingen.

Zelfzorg bij psoriasis

Het regelmatig invetten van de huid met een vette crème en met zalven is goed voor de huid. Ook het gebruik van badolie tijdens het baden of douchen is goed voor de huid. Door de huid goed te verzorgen en door het gebruik van badolie komen de schilfers gemakkelijker van de huid los. Hierdoor kunnen de lokale middelen beter in de huid doordringen en hun werk beter doen.

Krabben kan leiden tot het ontstaan van nieuwe psoriasisplekken of het verergeren van bestaande plekken.

Emotionele stress speelt bij veel patiënten een rol. Dit is de reden waarom ontspanning (vakantie, zon en zee) een gunstige invloed heeft op deze huidziekte.

Tips voor de lichaamsverzorging:

 

 • Douche niet te lang en niet te warm (water droogt de huid uit)
 • -Vermijd zeep. Gebruik liever badolie
 • -Probeer eens een bad met (dode zee) zout of zemelen
 • -Wrijf de huid niet droog, maar dep de huid droog
 • -Smeer de huid in met vaseline na het baden of douchen. Het vermindert tijdelijk de jeuk
 • -Zorg dat de huid koel blijft (bijvoorbeeld na het sporten, neem een korte frisse douche om het zweet af te wassen)
 • -Bij hevige jeuk kan een ice pack of een washandje/zakje met ijsblokjes worden gebruikt om de huid te koelen
 • -Zorg voor korte nagels zodat de huid niet zo snel beschadigt bij het krabben
 • -Wanneer de jeuk vooral ‘s nachts hevig is, draag dan handschoenen zodat je minder snel de huid beschadigt bij krabben
 • -Haal zoveel mogelijk schilfers van de huid voordat je een zalf of crème smeert omdat die dan veel beter kan werken
 • -Wees voorzichtig met het blootstellen van de huid aan (chemische) producten zoals afwasmiddel en dergelijke. Draag handschoenen bij huishoudelijke klusjes
 • -Gebruik voor het smeren van zalf of crème op de rug een bad borstel met lange steel waar je een washandje overheen doet met daarop de crème
 • -Draag een beschermende onderkleding die tegen vetvlekken kan
 • -Draag het liefst katoenen kleding
 • -Ga het liefst naar een vaste kapper en een vaste pedicure die op de hoogte is van de psoriasis op de hoogte is. Dat voorkomt steeds opnieuw uitleggen
 • -Geniet verstandig van de zon en vermijd verbranding.
 
 
 
 
In my profession I am familiar with psoriasis. Some people find it annoying or ashamed and therefore do not make an appointment. There's no reason for that. Just come and enjoy one of my treatments.
 
Self-care for psoriasis
 
Regularly lubricating the skin with a greasy cream and ointments is good for the skin. Using bath oil while bathing or showering is also good for the skin. By taking good care of the skin and using bath oil, the flakes come off the skin more easily. This allows the local agents to penetrate the skin better and do their work better.
 
Scratching can lead to the development of new psoriasis patches or the worsening of existing patches.
 
Emotional stress plays a role in many patients. This is why relaxation (holiday, sun and sea) has a beneficial effect on this skin disease.
 
Body care tips:
 
 
 
–Do not shower for too long and not too hot (water dries out the skin)
-Avoid soap. Better use bath oil
-Try a bath with (Dead Sea) salt or bran
-Do not rub the skin dry, but pat the skin dry
-Lubricate the skin with Vaseline after bathing or showering. It temporarily reduces itching
-Make sure the skin stays cool (for example after exercise, take a short fresh shower to wash off the sweat)
-In case of severe itching, an ice pack or a washcloth/bag with ice cubes can be used to cool the skin
-Make sure your nails are short so that the skin is not damaged easily when scratching
-If the itching is especially severe at night, wear gloves so that you are less likely to damage the skin when scratching
-Remove as many flakes as possible from the skin before applying an ointment or cream because it will then work much better
-Be careful when exposing the skin to (chemical) products such as dishwashing liquid and the like. Wear gloves when doing household chores
-To apply ointment or cream to the back, use a bath brush with a long handle over which you put a washcloth with the cream on it
-Wear protective underwear that can withstand grease stains
-Preferably wear cotton clothing
-Preferably go to a regular hairdresser and a regular pedicure who is aware of psoriasis. This prevents repeated explanations
-Enjoy the sun wisely and avoid sunburn.
 
En mi profesión estoy familiarizado con la psoriasis. A algunas personas les resulta molesto o avergonzado y por eso no piden cita. No hay ninguna razón para eso. Sólo ven y disfruta de uno de mis tratamientos.
 
Cuidados personales para la psoriasis
 
Lubricar regularmente la piel con una crema grasosa y ungüentos es bueno para la piel. Usar aceite de baño mientras se baña o se ducha también es bueno para la piel. Cuidando bien la piel y utilizando aceite de baño, las escamas se desprenden de la piel con mayor facilidad. Esto permite que los agentes locales penetren mejor en la piel y hagan mejor su trabajo.
 
Rascarse puede provocar el desarrollo de nuevas placas de psoriasis o el empeoramiento de las existentes.
 
El estrés emocional juega un papel en muchos pacientes. Por eso la relajación (vacaciones, sol y mar) tiene un efecto beneficioso sobre esta enfermedad de la piel.
 
Consejos para el cuidado del cuerpo:
 
 
 
–No ducharse demasiado tiempo y no demasiado caliente (el agua reseca la piel)
-Evitar el jabón. Mejor usa aceite de baño
-Pruebe un baño con sal o salvado (del Mar Muerto)
-No frotar la piel para secarla, sino secarla con palmaditas.
-Lubricar la piel con vaselina después del baño o ducha. Reduce temporalmente la picazón
-Asegúrese de que la piel se mantenga fresca (por ejemplo, después del ejercicio, tome una ducha corta y fresca para eliminar el sudor)
-En caso de picazón intensa, se puede utilizar una bolsa de hielo o una toallita/bolsa con cubitos de hielo para enfriar la piel.
-Asegúrate de que tus uñas estén cortas para que la piel no se dañe fácilmente al rascarte.
-Si el picor es especialmente intenso por la noche, utiliza guantes para que sea menos probable que te dañes la piel al rascarte.
-Eliminar la mayor cantidad posible de escamas de la piel antes de aplicar una pomada o crema porque así funcionará mucho mejor
-Tenga cuidado al exponer la piel a productos (químicos) como líquidos para lavar platos y similares. Use guantes al realizar las tareas del hogar.
-Para aplicar pomada o crema en la espalda, utiliza un cepillo de baño de mango largo sobre el que colocas una toallita con la crema encima.
-Usar ropa interior protectora que pueda soportar manchas de grasa.
-Preferiblemente usar ropa de algodón.
-Preferiblemente acudir a un peluquero habitual y a un pedicurista habitual que esté consciente de la psoriasis. Esto evita repetidas explicaciones.
-Disfruta del sol con prudencia y evita las quemaduras solares.